หน้าแรก เกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอน ประกาศ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
ป.บัณทิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 
 •  
   

   

  รศ.ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี
  ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

    รศ.ดร.ชุติมา  วัฒนะคีรี
  วุฒิการศึกษา
  B.S Chemistry Araneta University, USA. 2516
  M.A. Curriculum & Instruction University of Northern Colorado, USA. 2520
  Ed.D. Curriculum & Instruction University of Northern Colorado, USA. , 2523
   
  ประวัติการทำงาน
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  ปี 2557-2560
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  1, 2, 3  และ 4
   - การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
   - การจัดกิจกรรมในโรงเรียน
   - สัมมนาปัญหาการวิจัย
   - สอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  ถึงปีการศึกษา 2554
   - นิเทศก์การสอนและปฏิบัติการสอนระดับปริญญาตรี
   ในสถานศึกษามากกว่า 20ปี
   
   
 •  
   

   

  รศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

    รศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. การมัธยมศึกษา วศ.ประสานมิตร, 2513
  กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มศว.ประสานมิตร, 2517
  ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
   
  ประวัติการทำงาน
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  ปี 2557-2560
  - การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาโท
  ปี 2553-2555
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาโท
  ปี 2525-2548 และปริญญาเอก 2534-2548
  - การวิจัยทางการศึกษา
  ระดับปริญญาโท ปี 2524-2548
  - การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาโท
  ปี 2553-2555
   
   
 •  
   

   

  ดร.ชมแข พงษ์เจริญ
  อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

    ดร.ชมแข  พงษ์เจริญ
  วุฒิการศึกษา
  ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร, 2526
  กศ.ม. บริหารการศึกษา มศว.ประสานมิตร, 2517
  ศษ.ด. การจัดการการศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์,2555 
   
  ประวัติการทำงาน
  - การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
  - จิตวิทยาสำหรับครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
  - ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู                    ปีการศึกษา 2558-2559
  - นิเทศก์การสอนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
  มากกว่า 10 ปี
  - เป็นครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ    พระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี กว่า 10 ปี
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล
  อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

    ผศ.ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. มัธยมศึกษา, วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, 2514
  M.Ed. Curriculum and Instruction, The Pennsylvania State University USA., 2520
  D.Ed. Major Curriculum and Instruction, The Pennsylvania State University USA., 2528
   
  ประวัติการทำงาน
  - ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
  ราชภัฏลำปาง  ปี 2553 -2559
  - ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏระนคร  ปี 2559
  - รายวิชาการฟังพูด 3 เอก อังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏระนคร ปี 2559
  - Instructional Systems Design ปี 2545-2553
   
   
 •  
   

   

  รศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร
  อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

    รศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. มัธยมศึกษา (ภาษาอังกฤษ), วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม, 2514 
  กศ.ม. ภาษาอังกฤษ, ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2536
  Ph.D. Education Edith Cowan University, Westen Australia, 2547
   
  ประวัติการทำงาน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2548-2560
  -ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
  - ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
  - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
  - ภาษาและวัฒนธรรม
  - ภาษาอังกฤษสำหรับครู
  - English for presentation
   
   
Next
Previous
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.