หน้าแรก เกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอน ประกาศ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   หลักสูตรที่เปิดสอน   >   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
ป.บัณทิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย     :    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
     ภาษาอังกฤษ  :    Graduate Diploma in Teacher Profession
ชื่อปริญญา
     ชื่อเต็มภาษาไทย      :   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
     ชื่อย่อภาษาไทย       :   ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :   Graduate Diploma in Teacher Profession
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    :   Grad. Dip. (Teacher Profession)
วิชาเอก
     วิชาชีพครู
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิจ ดังนี้
                    วิชาบังคับ        27      หน่วยกิต
                    วิชาปฏิบัติการ   7       หน่วยกิต
                             รวม     34      หน่วยกิต
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ภาคการศึกษา
          ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
951 – 208 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3 (2 – 2 – 5)
951 - 209 การจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียน 3 (2 – 2 – 5)
951 - 210 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2 – 2 – 5)
951 – 501 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (45)
รวม 10
          ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
951 - 211 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2 – 2 – 5)
951 - 212 จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2 – 2 – 5)
951 - 214 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2 – 2 – 5)
951 - 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3 (240)
รวม 12
          ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
951 – 213 ภาษาและวัฒนธรรม 3 (2 – 2 – 5)
951 - 215 ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 3 (2 – 2 – 5)
951 - 216 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2 – 2 – 5)
951 - 503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2         3 (240)
รวม 12
หมายเหตุปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลา ในภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 3

 

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.