หน้าแรก เกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอน ประกาศ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม   >   โครงการศึกษาดูงานของนิสิตทั้งในและต่างประเทศ
 
ข่าวสารและกิจกรรม
ป.บัณทิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

< กลับหน้ารวมข่าวสารและกิจกรรม
 

 

โครงการศึกษาดูงานของนิสิตทั้งในและต่างประเทศ
วันที่: 22 พ.ย. 2561 
 
 

     นโยบายของคุรุสภาได้กำหนดให้สถานศึกษา จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ให้นิสิตได้รับประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้ศึกษาการศึกษาการจัดการศึกษาของมิตรประเทศ กระบวนการในการจัดการชั้นเรียน การนำงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตรงตามจุดมุ่งหมาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจึงได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ เพื่อนิสิตได้ได้ศึกษารูปแบบการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ และเรียนรู้วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต เพื่อให้นิสิตประกาศนียบัตรวิชาชีพครูได้เรียนรู้และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาของไทยต่อไป

 
 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.