หน้าแรก เกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอน ประกาศ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับหลักสูตร
 

ป.บัณทิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานป.บัณทิต

 

 

          โครงการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาวิชาชีพครูภายใต้การจัดระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษาโดยเพิ่มบทบาทของผู้อยู่นอกระบบการศึกษาด้วย ดังกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนไทยยุคใหม่ คุณภาพครูยุคใหม่ แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการบริหารจัดการศึกษายุคใหม่  โครงการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จึงกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และโครงสร้างการจัดการศึกษา ดังรายละเอียด ต่อไปนี้


วัตถุประสงค์
          เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีคุณลักษณะดังนี้
          1)  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และมีคุณธรรมพร้อมที่จะเป็นผู้นำการจัดการและจิตวิญญาณสังคม และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
          2)  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคม
          3)  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถวิจัย สร้างองค์ความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครู
          4)  เป็นผู้พัฒนาตน พัฒนางาน สั่งสมประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานอาชีพครูอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาตนเองและผู้เรียนให้ก้าวทันประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

 

 

ปรัชญา

 

 

มีความศรัทธาในวิชาชีพครู รอบรู้วิชาการได้มาตรฐานวิชาชีพ

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู บริหารจัดการความรู้ สู่สากลบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม และมาตรฐานคุรุสภา

 

 

พันธกิจ

 

 

1)  เชี่ยวชาญการบริหารจัดการความรู้ และจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวหน้าสู่สากล บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย

2)  ใฝ่คุณธรรมแห่งความเป็นครู ยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา มีจิตวิญญาณครู รักษากฎเกณฑ์กติกา และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู

3)  รักษามาตรฐานแห่งวิชาชีพครู มีความรู้สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.