แนะนำศูนย์วิทยบริการ
ความเป็นมา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
ติดต่อศูนย์วิทยบริการ
งานบริการ
บริการยืม-คืน
บริการตอบคำถาม
บริการคืนหนังสือนอกเวลา
บริการสืบค้นทรัพยากรฯ
บริการยืมระหว่างศูนย์ฯ ใน
เครือวิทยาลัยฯ
ระเบียบการเข้าใช้บริการ
ระเบียบและมารยาทในการเช้าใช้
ระเบียบการยืม คืน
ระเบียบการใช้บริการ Internet
ระเบียบการลงโทษ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
e-Journals
e-Books
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
ฐานข้อมูลอื่นๆ
เอกสารศูนย์วิทยบริการ
รายงานประจำป
คู่มือการใช้ศูนย์ฯ
เอกสารแนะนำศูนย์ฯ
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
หนังสือพิมพ์
Web E-book Online :ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม / แบบฟอร์มออนไลน์


หนังสือใหม่

เพิ่มเติม >>


©2555 ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยราชพฤกษ์
เลขที่ 9 หมู่1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์. 0-2432-6101-05 ต่อ 4201